medroom.am

Հայկազ Յուրիի Անտոնյան

Հայկազ Յուրիի Անտոնյան

Մասնագիտություն
Ուրոլոգ
Պաշտոն
Վ.Ավագյանի անվան բժշկական կենտրոնի լազերայի և էնդոսկոպիկ ուրոլոգիայի բաժ. վարիչ
Հասցե
Վ.Ավագյանի անվան բժշկական կենտրոն ք.Երևան, Մոսկովյան 15
Հեռախոս
Էլ. հասցե

Ուրոլոգ

Մասնագիտություն

Վ.Ավագյանի անվան բժշկական կենտրոնի լազերայի և էնդոսկոպիկ ուրոլոգիայի բաժ. վարիչ

Պաշտոն

Վ.Ավագյանի անվան բժշկական կենտրոն ք.Երևան, Մոսկովյան 15

Հասցե

+374-91-37-07-73

հեռախոս

[email protected]

Էլ հասցե
 • Կրթություն

  1997-2003թթ Երևանի պետական բժշկական համալսարան, գերազանցության դիպլոմով:

   2007-2010թթ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, օրդինատուրա ուրոլոգիա մասնագիտությամբ:

 • Մասնագիտացում

  Ուրոլոգիա

 • Աշխատանքային գործունեություն

  2004-2006թթ ՀՀԶՈՒ N զորամասի բժիշկ:

  2007-2010թթ Սուրբ Ներսես Մեծ ԳԲԿ - ի ուրոլոգիայի բաժանմունքում կլինիկական օրդինատոր:

  2011-2013թթ Վ.Ավագյանի անվան բժշկական կենտրոնի լազերային և էնդոսկոպիկ ուրոլոգիայի բաժանմունքում որպես ուրոլոգ:

  2013թ - ից Վ.Ավագյանի անվան բժշկական կենտրոնի լազերային և էնդոսկոպիկ ուրոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ:

 • Գիտական աստիճան

  2013թ Բժշկական գիտությունների թեկնածու:

 • Տպագրած աշխատանքներ

  1.   Е.С.Арутюнян, А.Ю.Антонян. Некоторые особенности трансуретральной резекции простаты при раке предстательной железы. Эндоскопическая хирургия. 2008;6:51-53.

  2.     Е.С.Арутюнян, А.Ю.Антонян, Э.А.Гороян. ТрУЗИ при диагностике рака предстательной железы: Сравнительный анализ серой шкалы и УЗ ангиографических методов. Инновационные подходы в лучевой диагностике. 2008;16-17.

  3.  А.Ю.Антонян, Е.С.Арутюнян, Э.А.Гороян. Роль трансректальной прицельной биопсии в режиме цветного и энергетического картирования при диагностике рака предстательной железы. Инновационные подходы в лучевой диагностике. 2008;14-15.

  4.      Е.С . Арутюнян, Э.А. Гороян, А.Ю. АнтонянТканевой допплер в диагностике интратестикулярного варикоцеле. Инновационные подходы в лучевой диагностике. 2008;17-19.

  5.  º.ê.гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Ð.Ú.²ÝïáÝÛ³Ý. Þ³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ÙÇçÙǽáõϳÛÇÝ Ù³ëݳѳïáõÙáí µáõÅÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí Ñݳñ³íáñ ³ÝÙǽ³å³ÑáõÃÛ³Ý Ï³Ý˳ñ·»ÉáõÙÁ:  ØÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³Ï³Ý ÏáÝý»ñ³ÝëÇ ÝÛáõûñÇ Ñ³í³ù³Íáõ. 2008:62-63.

  6.  º.ê.гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Ð.Ú.²ÝïáÝÛ³Ý. Þ³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ ØØØ – Ç ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ áñå»ë µáõÅ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ï ï»Õ³ÛÇÝ ½³ñ·³ó³Í ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ Å³Ù³Ý³Ï: ØÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³Ï³Ý ÏáÝý»ñ³ÝëÇ ÝÛáõûñÇ Ñ³í³ù³Íáõ. 2008:63-64.

  7.   º.ê.гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Ð.Ú. ²ÝïáÝÛ³Ý. êáõñ Ùǽ³Ï³åáõÃÛáõÝÁ ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ Å³Ù³Ý³Ï: Միջազգային կոնգրեսս. Անհետաձգելի վիրաբուժություն. Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2008:3(35)277-78.

  8.   º.ê.гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ².Ø.¶ñ³µëÏÇ Ð.Ú. ²ÝïáÝÛ³Ý Ð.². ¶áñáÛ³Ý. Þ³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ ïñ³Ýëé»Ïï³É ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ åáõÝÏóÇáÝ µÇáåëdz ·áõݳíáñ ¨ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ¸áååÉ»ñ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ý»ñùá. Ø»¹ÇóÇÝëÏÇÛ ì»ëïÝÇÏ ¾ñ»µáõÝÇ 2008:4(36)49-53.

  9.   º.ê.гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ².Ø.¶ñ³µëÏÇ Ð.Ú. ²ÝïáÝÛ³Ý Ð.². ¶áñáÛ³Ý. îñ³Ýëé»Ïï³É áõÉïñ³Ó³ÛݳÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éáõÙÁ ³ñÙ³ï³Ï³Ý åñáëï³ï¿ÏïáÙdzÛÇó Ñ»ïá ï»Õ³ÛÇÝ é»óǹÇíÇ Ñ³Ûïݳµ»ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.  Ø»¹ÇóÇÝëÏÇÛ ì»ëïÝÇÏ ¾ñ»µáõÝÇ 2008:4(36)54-59.

  10.  º.ê.гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ².Ø.¶ñ³µëÏÇ, ¶.ì.²í³Ý»ëÛ³Ý, Ð.Ú.²ÝïáÝÛ³Ý. ²ç »ñÇϳÙÇ ù³ÕóÏ»Õ ¨ ëÇÙáõÉï³Ý ³ç ·ÉÛáõï»³É ÙϳÝÇ Ñǹ³ïǹá½. ¸»åùÇ Ýϳñ³·Çñ. ¶Çï³-µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 2009:3/1:50-54.

  11.  º.ê.гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ².Ø.¶ñ³µëÏÇ, Ð.Ú.²ÝïáÝÛ³Ý. TVT íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ï»ËÝÇϳÛÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ÝÙǽ³å³ÑáõÃÛ³Ý µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ. ¶Çï³-µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 2009:3/1:88-94.

  12.  Е.С.Арутюнян, А.М.Грабский, Ш.Б.Даниелян, А.Ю.Антонян. Огнестрельные ранения нижних мочевых путей. Медицинский Вестник Эребуни 2010;4(44):39-44.

  13.  Е.С.Арутюнян, А.М.Грабский, А.Ю.Антонян. Патогенез метастазирования рака предстательной железы. Медицинский Вестник Эребуни 2010;4(44):64-67.

  14.  Y.S.Harutyunyan, A.M.Grabsky, H.Y.Antonyan, E.V.Manukyan. Prostate cancer penile metastases. Central European Journal of Urology. 2010.63(3)147-8.

  15.   Ð.Ú.²ÝïáÝÛ³Ý. Ð.Ú.²ÝïáÝÛ³Ý. ØÇçÙǽáõϳÛÇÝ Ù³ëݳѳïáõÙÁ ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ Å³Ù³Ý³Ï // гÛÏ³Ï³Ý àõñáÉá·Ç³Ï³Ý ²ëáódzódzÛÇ XIII ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáíÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ: ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÆÝëïÇïáõï, ¶Çï³µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë, ºñ¨³Ý, 2011, N13, ¿ç. 3-15:

  16.   Ð.Ú.²ÝïáÝÛ³Ý. äñáëï³ï ëå»óÇýÇÏ ³ÝïÇ·»ÝÇ Ù»ï³µáÉǽÙÁ // гÛÏ³Ï³Ý àõñáÉá·Ç³Ï³Ý ²ëáódzódzÛÇ XIII ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáíÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ: ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÆÝëïÇïáõï, ¶Çï³µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë, ºñ¨³Ý, 2011, N12, ¿ç.16-27:

   17. Yervand S. Harutyunyan, Haykaz Y. Antonyan, Tigran Y. Antonyan, Lernik Y. Hambardzumyan, Sargis S. Gevorgyan. The Management of Lower Urinary Tract Obstruction in Patients with Advanced Prostate Cancer. Journal of Analytical Oncology. 2015, N3, vol 4.

 • Կրթություն

  1997-2003թթ Երևանի պետական բժշկական համալսարան, գերազանցության դիպլոմով:

   2007-2010թթ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, օրդինատուրա ուրոլոգիա մասնագիտությամբ:

 • Մասնագիտացում

  Ուրոլոգիա

 • Աշխատանքային գործունեություն

  2004-2006թթ ՀՀԶՈՒ N զորամասի բժիշկ:

  2007-2010թթ Սուրբ Ներսես Մեծ ԳԲԿ - ի ուրոլոգիայի բաժանմունքում կլինիկական օրդինատոր:

  2011-2013թթ Վ.Ավագյանի անվան բժշկական կենտրոնի լազերային և էնդոսկոպիկ ուրոլոգիայի բաժանմունքում որպես ուրոլոգ:

  2013թ - ից Վ.Ավագյանի անվան բժշկական կենտրոնի լազերային և էնդոսկոպիկ ուրոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ:

 • Գիտական աստիճան

  2013թ Բժշկական գիտությունների թեկնածու:

 • Տպագրած աշխատանքներ

  1.   Е.С.Арутюнян, А.Ю.Антонян. Некоторые особенности трансуретральной резекции простаты при раке предстательной железы. Эндоскопическая хирургия. 2008;6:51-53.

  2.     Е.С.Арутюнян, А.Ю.Антонян, Э.А.Гороян. ТрУЗИ при диагностике рака предстательной железы: Сравнительный анализ серой шкалы и УЗ ангиографических методов. Инновационные подходы в лучевой диагностике. 2008;16-17.

  3.  А.Ю.Антонян, Е.С.Арутюнян, Э.А.Гороян. Роль трансректальной прицельной биопсии в режиме цветного и энергетического картирования при диагностике рака предстательной железы. Инновационные подходы в лучевой диагностике. 2008;14-15.

  4.      Е.С . Арутюнян, Э.А. Гороян, А.Ю. АнтонянТканевой допплер в диагностике интратестикулярного варикоцеле. Инновационные подходы в лучевой диагностике. 2008;17-19.

  5.  º.ê.гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Ð.Ú.²ÝïáÝÛ³Ý. Þ³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ ÙÇçÙǽáõϳÛÇÝ Ù³ëݳѳïáõÙáí µáõÅÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí Ñݳñ³íáñ ³ÝÙǽ³å³ÑáõÃÛ³Ý Ï³Ý˳ñ·»ÉáõÙÁ:  ØÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³Ï³Ý ÏáÝý»ñ³ÝëÇ ÝÛáõûñÇ Ñ³í³ù³Íáõ. 2008:62-63.

  6.  º.ê.гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Ð.Ú.²ÝïáÝÛ³Ý. Þ³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ ØØØ – Ç ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ áñå»ë µáõÅ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ï ï»Õ³ÛÇÝ ½³ñ·³ó³Í ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ Å³Ù³Ý³Ï: ØÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³Ï³Ý ÏáÝý»ñ³ÝëÇ ÝÛáõûñÇ Ñ³í³ù³Íáõ. 2008:63-64.

  7.   º.ê.гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Ð.Ú. ²ÝïáÝÛ³Ý. êáõñ Ùǽ³Ï³åáõÃÛáõÝÁ ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ Å³Ù³Ý³Ï: Միջազգային կոնգրեսս. Անհետաձգելի վիրաբուժություն. Մեդիցինսկիյ Վեստնիկ Էրեբունի 2008:3(35)277-78.

  8.   º.ê.гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ².Ø.¶ñ³µëÏÇ Ð.Ú. ²ÝïáÝÛ³Ý Ð.². ¶áñáÛ³Ý. Þ³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ ïñ³Ýëé»Ïï³É ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ åáõÝÏóÇáÝ µÇáåëdz ·áõݳíáñ ¨ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ¸áååÉ»ñ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ý»ñùá. Ø»¹ÇóÇÝëÏÇÛ ì»ëïÝÇÏ ¾ñ»µáõÝÇ 2008:4(36)49-53.

  9.   º.ê.гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ².Ø.¶ñ³µëÏÇ Ð.Ú. ²ÝïáÝÛ³Ý Ð.². ¶áñáÛ³Ý. îñ³Ýëé»Ïï³É áõÉïñ³Ó³ÛݳÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éáõÙÁ ³ñÙ³ï³Ï³Ý åñáëï³ï¿ÏïáÙdzÛÇó Ñ»ïá ï»Õ³ÛÇÝ é»óǹÇíÇ Ñ³Ûïݳµ»ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.  Ø»¹ÇóÇÝëÏÇÛ ì»ëïÝÇÏ ¾ñ»µáõÝÇ 2008:4(36)54-59.

  10.  º.ê.гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ².Ø.¶ñ³µëÏÇ, ¶.ì.²í³Ý»ëÛ³Ý, Ð.Ú.²ÝïáÝÛ³Ý. ²ç »ñÇϳÙÇ ù³ÕóÏ»Õ ¨ ëÇÙáõÉï³Ý ³ç ·ÉÛáõï»³É ÙϳÝÇ Ñǹ³ïǹá½. ¸»åùÇ Ýϳñ³·Çñ. ¶Çï³-µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 2009:3/1:50-54.

  11.  º.ê.гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ².Ø.¶ñ³µëÏÇ, Ð.Ú.²ÝïáÝÛ³Ý. TVT íÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý ï»ËÝÇϳÛÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ÝÙǽ³å³ÑáõÃÛ³Ý µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ. ¶Çï³-µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 2009:3/1:88-94.

  12.  Е.С.Арутюнян, А.М.Грабский, Ш.Б.Даниелян, А.Ю.Антонян. Огнестрельные ранения нижних мочевых путей. Медицинский Вестник Эребуни 2010;4(44):39-44.

  13.  Е.С.Арутюнян, А.М.Грабский, А.Ю.Антонян. Патогенез метастазирования рака предстательной железы. Медицинский Вестник Эребуни 2010;4(44):64-67.

  14.  Y.S.Harutyunyan, A.M.Grabsky, H.Y.Antonyan, E.V.Manukyan. Prostate cancer penile metastases. Central European Journal of Urology. 2010.63(3)147-8.

  15.   Ð.Ú.²ÝïáÝÛ³Ý. Ð.Ú.²ÝïáÝÛ³Ý. ØÇçÙǽáõϳÛÇÝ Ù³ëݳѳïáõÙÁ ß³·³Ý³Ï³·»ÕÓÇ ù³ÕóÏ»ÕÇ Å³Ù³Ý³Ï // гÛÏ³Ï³Ý àõñáÉá·Ç³Ï³Ý ²ëáódzódzÛÇ XIII ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáíÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ: ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÆÝëïÇïáõï, ¶Çï³µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë, ºñ¨³Ý, 2011, N13, ¿ç. 3-15:

  16.   Ð.Ú.²ÝïáÝÛ³Ý. äñáëï³ï ëå»óÇýÇÏ ³ÝïÇ·»ÝÇ Ù»ï³µáÉǽÙÁ // гÛÏ³Ï³Ý àõñáÉá·Ç³Ï³Ý ²ëáódzódzÛÇ XIII ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáíÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ: ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÆÝëïÇïáõï, ¶Çï³µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë, ºñ¨³Ý, 2011, N12, ¿ç.16-27:

   17. Yervand S. Harutyunyan, Haykaz Y. Antonyan, Tigran Y. Antonyan, Lernik Y. Hambardzumyan, Sargis S. Gevorgyan. The Management of Lower Urinary Tract Obstruction in Patients with Advanced Prostate Cancer. Journal of Analytical Oncology. 2015, N3, vol 4.

Հարց բժշկին